WIJ INFORMEREN

Nieuwsbrief

Binnenkort kan elke werknemer zijn arbeidsovereenkomst beëindigen met een opzeggingstermijn van maximaal dertien weken

De Belgische wetgever heeft middels de Wet van 20 maart 2023 een aantal wijzigingen aangebracht aan de Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag (de zogenaamde “Wet op het Eenheidsstatuut”).

In toepassing van de Wet op het Eenheidsstatuut, wordt met ingang van 1 januari 2014 de opzeggingstermijn die de werkgever of de werknemer moet respecteren, bepaald op…

Nieuwsbrief

Bijkomende regels voor de invordering van schulden ten aanzien van consumenten (B2C)

Richt uw onderneming zich ook op consumenten (B2C – business to consumer)? Hou dan rekening met belangrijke nieuwe regelgeving die van toepassing is bij het invorderen van consumentenschulden. Hiermee wordt getracht een hoog beschermingsniveau te bieden aan de consument wanneer hij zich in een situatie van betalingsachterstand bevindt.

Sedert 1 september 2023 is het nieuwe Boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek Economisch Recht in werking getreden.

Nieuwsbrief

Onrechtmatige bedingen in vennootschapscontracten: enkele tips

Op 1 december 2022 is de Wet van 4 april 2019 houdende wijzigingen van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot het misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken (hierna de “B2B-Wet”) twee jaar in werking getreden.

Naar aanleiding van deze tweede verjaardag, gaan wij in deze bijdrage in op de toepassing van deze wet in de vennootschapsrechtelijke context.

Nieuwsbrief

Cookies in het vizier van de Gegevensbeschermingsautoriteit

De voorbije maanden sanctioneerde de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) meerdere mediabedrijven en werden aanzienlijke administratieve geldboetes opgelegd omwille van het niet correct beheren van cookies op gekende nieuwswebsites.

Dit hoeft niet meteen te verbazen aangezien online gegevensbescherming …

Nieuwsbrief

Mijlpaalarrest Europees Hof van Justitie op til inzake commissionering handelsagent?

De Europese Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgeving van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten voorziet in zijn artikel 7, lid 1, het volgende:

“Voor een tijdens de duur van de agentuurovereenkomst gesloten handelstransactie heeft de handelsagent recht op de provisie:

Nieuwsbrief

Wijziging van de wettelijke garantie voor consumenten vanaf 1 juni 2022:

de consument nog beter beschermd

U hebt ongetwijfeld al gehoord dat de wettelijke garantieregeling voor consumenten vanaf 1 juni 2022 wijzigt. Dit is het gevolg van de omzetting van twee Europese richtlijnen.

Wat verandert er precies?

Wij zetten de voornaamste elementen voor u op een rijtje.

Nieuwsbrief

Hoog tijd om uw betalingstermijnen na te kijken.

De wijzigingen in de wet betalingsachterstand zijn vanaf 1 februari 2022 van kracht.

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties bevat de regelgeving (naar Belgisch recht) voor ondernemingen (B2B) die geconfronteerd worden met wanbetaling.

In de zomer van 2021 werden een aantal wijzigingen aan deze wet gestemd, ter bescherming van de schuldeisers. Deze wijzigingen treden op 1 februari 2022 in werking.

Publicatie

Ruzie in het vennootschapshuishouden

Auteur: Koen De Bock
Bron: Ondernemers Up2Date
Datum: November 2021

In geval van een conflict tussen aandeelhouders dringen zich vaak maatregelen op teneinde de belangen van de betrokken aandeelhouders maar ook van andere stakeholders zoals medewerkers van de vennootschap in kwestie, financierders van deze vennootschap edm. te beschermen.

Dergelijke maatregelen kunnen eventueel in kortgeding …

Nieuwsbrief

Een ontslag “dringende reden”? Wees alert!

U bent ongetwijfeld op de hoogte van de mogelijkheid waarover werkgever en werknemer beschikken om met onmiddellijke ingang over te gaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst indien er sprake is van een “ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt” (de zogenaamde dringende reden).

Gaat uw werknemer ernstig in de fout, dan beschikt u, als werkgever, over de mogelijkheid om de samenwerking onmiddellijk stop te zetten. Ook de werknemer beschikt …

Nieuwsbrief

Verkoopcontracten in de landbouw- en voedingsketen strenger gereglementeerd! Van boer tot bord en trog

Op 30 april 2019 is de Richtlijn 2019/633/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen in werking getreden (hierna: de Richtlijn).

De Richtlijn beoogt leveranciers van landbouw- en voedingsproducten te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken van hun afnemers.

Nieuwsbrief

Het oprichten van een vennootschap van bij u thuis?

Sinds 1 augustus 2021 kan het ingevolge de digitalisering van het vennootschapsrecht

Met de Wet van 12 juli 2021 heeft de Belgische wetgever twee stappen gezet tot verdere digitalisering van het vennootschapsrecht: (i) de invoering van de mogelijkheid tot online oprichting van rechtspersonen en (ii) de introductie van een mandatendatabank. Deze twee wijzigingen zullen het makkelijker maken om enerzijds een vennootschap op te richten en anderzijds de personen te identificeren die bevoegd zijn om namens de vennootschap op te treden.

Publicatie

De nieuwe wetgeving met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen

Auteurs: Koen De Bock & Julie Detemmerman
Bron: Ondernemers Up2Date – nr.57
Datum: Februari 2021

Wat?
Het Wetboek van Economisch Recht (WER) is vorig jaar aangepast. Deze nieuwe wet van 4 april 2019 (BS 24 mei 2019)…

Nieuwsbrief

Ondernemingen genieten van een tijdelijke opschorting van uitvoeringsmaatregelen en van bepaalde sancties en zijn beschermd tegen faillissement tot minstens 17 mei 2020

Op 24 april 2020 werd een koninklijk besluit aangenomen en gepubliceerd dat een verregaande bescherming biedt voor ondernemingen tegen de gevolgen van eventuele betalingsproblemen.

Het KB bepaalt dat de ondernemingen genieten van een tijdelijke opschorting vanaf 24 april 2020 tot en met 17 mei 2020.

Nieuwsbrief

Hoe kunnen aandeelhouders of bestuursorganen van vennootschappen vergaderen in tijden van “social distancing”?

In coronatijden worden fysieke bijeenkomsten maximaal vermeden. Voor elke ontmoeting gelden strikte voorwaarden, in het bijzonder de verplichting om tussen personen steeds een afstand van minstens 1,5 meter te respecteren.

Is het dan wel wenselijk en praktisch haalbaar om vennootschappen algemene vergaderingen of raden van bestuur te laten organiseren?

Nieuwsbrief

Wat indien het coronavirus de uitvoering van een contract onmogelijk maakt?

Bars en restaurants moeten dicht, scholen schorten de lessen op, grenzen sluiten, etc. Geen enkele sector ontsnapt aan Covid-19, het virus dat intussen door de Wereldgezondheidsorganisatie is uitgeroepen tot pandemie.

Zo ondervinden verschillende bedrijven moeilijkheden om hun leveringsverplichtingen na te komen. Dit was in bepaalde sectoren reeds het geval toen …

Nieuwsbrief

Franchisegever wees op uw hoede:

Wet inzake handelshuurovereenkomsten integraal van toepassing op uw verkooppunten in Wallonië, zelfs in het kader van franchise en andere commerciële samenwerkingsverbanden.

Bent u franchisegever en beschikt u over verschillende verkooppunten verspreid in België uitgebaat door zelfstandige franchisenemers? Of baat u als zelfstandig franchisenemer een verkooppunt in Wallonië uit?

Is er naast een franchiseovereenkomst tevens sprake van …

Nieuwsbrief

Sociale verkiezingen 2020: Lees onze praktische tips

I. Onze praktische tips samengevat

1. Bereid de procedure nu reeds grondig voor of laat u hierin bijstaan en adviseren

2. Stip nu reeds een aantal data aan in uw agenda

3. Let op met inactiviteitsdagen!

Tracht er in de mate van het mogelijke rekening mee te houden dat de deadline …

Seminarie

Donderdag 16 mei 2019

12u tot 14u

ONLINE SEMINARIE

Handelsagentuur: recente rechtspraak aangaande het einde van de overeenkomst

KOEN DE BOCK

Publicatie

Het nieuwe vennootschapsrecht:
meer flexibiliteit om conflicten tussen aandeelhouders te vermijden of op te lossen

Auteurs: Koen De Bock & Bavo De Mey
Bron: Ondernemers Up2Date – nr.51
Datum: 23 april 2019

I. Inleiding
Op 28 februari 2019 werd het het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Kamer goedgekeurd…