Binnenkort kan elke werknemer zijn arbeidsovereenkomst beëindigen met een opzeggingstermijn van maximaal dertien weken

1.               De Belgische wetgever heeft middels de Wet van 20 maart 2023 een aantal wijzigingen aangebracht aan de Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag (de zogenaamde “Wet op het Eenheidsstatuut”).

In toepassing van de Wet op het Eenheidsstatuut, wordt met ingang van 1 januari 2014 de opzeggingstermijn die de werkgever of de werknemer moet respecteren, bepaald op basis van de anciënniteit van de werknemer, onafhankelijk van de vraag of de werknemer actief is als bediende of als arbeider.

De opzegtermijn die de werknemer moet naleven, werd met ingang van 1 januari 2014 bepaald op maximaal dertien weken.

2.               De Wet op het Eenheidsstatuut voorzag evenwel ook in een overgangsregeling voor werknemers die reeds in dienst waren voorafgaand aan 1 januari 2014, waarbij de opzegtermijn in dergelijk geval in principe in twee delen wordt berekend. Dit geldt zowel in de situatie waar de werknemer overgaat tot beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, als waarbij de werkgever het initiatief neemt tot beëindiging van de samenwerking.

Het eerste deel wordt berekend op basis van de anciënniteit van de werknemer opgebouwd tot en met 31 december 2013. Het tweede deel van de opzegtermijn wordt begroot op basis van de anciënniteit die door de werknemer werd opgebouwd met ingang van 1 januari 2014.

De totale opzegtermijn bestaat dan uit de som van beide delen.

Voor bepaalde bedienden werd evenwel voorzien in een specifieke regeling. Voor bedienden die op 31 december 2013 aanspraak maakten op een bruto jaarloon van meer dan € 32 254,00 (de zogenaamde “hogere” bedienden), werd voorzien dat de maximale opzegtermijn die zij moeten respecteren indien zij wensen over te gaan tot beëindiging van hun arbeidsovereenkomst, voor het eerste deel maximaal 4,5 maand bedraagt. Bedienden die op dat moment meer dan € 64 508,00 bruto verdienden (de zogenaamde “hoogste” bedienden), dienen voor het eerste deel rekening te houden met een maximale opzegtermijn van 6 maanden, indien zij zelf over wensen te gaan tot beëindiging van hun arbeidsovereenkomst.

De wetgever heeft dergelijk specifiek (overgangs)regime thans geschrapt.

Concreet impliceert de nieuwe wetgeving dat elke werknemer binnenkort zal kunnen overgaan tot beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met een (maximale) opzegtermijn van dertien weken, onafhankelijk van de vraag of (i) er sprake is van een statuut van arbeider of bediende (ii) of de werknemer reeds in dienst was vóór 1 januari 2014.

3.               De Wet d.d. 20 maart 2023 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 april 2023, zodat de nieuwe bepalingen in werking zullen treden op 28 oktober 2023. Vanaf dat ogenblik zullen de nieuwe regels inzake de opzegtermijnen voor de werknemers van toepassing zijn.

De nieuwe wettelijke bepalingen hebben geen invloed op de opzegtermijnen die voordien reeds werden betekend.

Datum van publicatie: oktober 2023

JULIE DETEMMERMAN

Advocaat