BEMIDDELING

Bemiddeling, in Nederland spreken we over mediation, wint aan belang, ook in België. Dit is logisch in een samenleving waar de discussies steeds ingewikkelder worden en partijen op zoek zijn naar oplossingen op maat waarbij zij zelf maximale invloed houden op het resultaat.

Een bemiddelaar (mediator) probeert partijen tot een constructief overleg te brengen zodat die partijen samen een optimale oplossing kunnen vinden. De partijen bepalen de oplossing.

Over het verloop en de kostprijs van het volledige bemiddelingstraject worden op voorhand afspraken gemaakt met de partijen en hun eventuele adviseurs. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een bemiddelingsprotocol.

Respect en vertrouwelijkheid spelen een sleutelrol. Voor de bemiddelaar komen daar absolute onafhankelijkheid en onpartijdigheid bij.

Een bemiddelaar analyseert met partijen hoe een conflict is ontstaan, wat de kern is en welke belangen er spelen. Eens dat in kaart is gebracht, wordt er nagegaan in welke richting(en) er oplossingen kunnen liggen, waarna partijen met inzicht kunnen onderhandelen. In elke fase begeleidt de bemiddelaar de partijen en poogt hij de impasses te doorbreken en vooruitgang te boeken.

Bijzonder interessant is dat een bemiddelingsakkoord, indien gewenst, door de rechtbank kan worden gehomologeerd. Een homologatiebeslissing heeft dezelfde waarde als een akkoordvonnis, waardoor het bemiddelingsakkoord uitvoerbare kracht verkrijgt.

Ons kantoor is overtuigd van de potentiële meerwaarde van bemiddeling, zeker in complexe dossiers en in dossiers waarin de relatie met de andere partijen belangrijk en mogelijk blijvend is.

Ook het gegeven dat andere pistes (zoals gerechtelijke procedures) niet steeds een oplossing op korte termijn bieden en vaak de relaties tussen partijen verder ontwrichten, maakt dit alternatief interessant.

De kostprijs vormt een argument pro bemiddeling. Een geslaagde bemiddeling leidt tot een beter en sneller resultaat en doorgaans aan een lagere kost dan wat mogelijk is via procedure.

Om onze cliënten met kennis van zaken te kunnen bijstaan in bemiddelingstrajecten en om zelf bemiddelingen te kunnen begeleiden verdiepte Koen Baluwé zich in deze alternatieve wijze van geschillenbeslechting.

Hij werd in september 2019 door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

Koen Baluwé is met ruim 20 jaar ervaring als advocaat met exclusieve focus op het privaat ondernemingsrecht zeer goed geplaatst om bemiddelingen in zakelijke geschillen te begeleiden.

De inhoudelijke kennis en ervaring brengen een goed begrip mee van de voorgelegde dossiers en van de elementen en gevoeligheden die spelen en laten toe gericht te werken, uiteraard steeds met respect voor de autonomie van partijen.

De ruime juridische ervaring is ook belangrijk met het oog op het correct en volledig vastleggen van de gemaakt afspraken in een bemiddelingsakkoord.

Zeer veel informatie over bemiddeling is te vinden op de website van de Federale Bemiddelingscommissie (https://www.fbc-cfm.be).

CONTACTPERSOON

KOEN BALUWE

Advocaat