INSOLVENTIERECHT

Op vandaag kent het insolventierecht twee belangrijke pijlers.

De wetgever wenst dat moeilijkheden binnen ondernemingen snel worden aangepakt om zoveel mogelijk economische activiteit te redden en voorziet daartoe een specifiek wettelijk kader. Er wordt ingezet op het tijdig detecteren van moeilijkheden en er worden instrumenten en procedures aangereikt om ondernemingen of activiteiten te herstellen en te redden. Binnen een procedure van gerechtelijke reorganisatie kan er gewerkt worden aan een minnelijk akkoord of een collectief akkoord (herstel- of reorganisatieplan) of kan er worden gestreefd naar een overdracht onder gerechtelijk gezag.

Ondernemingen die hun schulden duurzaam niet kunnen betalen en reddeloos verloren zijn, worden uit het ondernemingsleven verwijderd via een faillissement.

Vroeger werden die twee zaken geregeld in verschillende wetten (de faillissementswet enerzijds en de wet op het gerechtelijk akkoord, later de wet continuïteit van ondernemingen anderzijds).

Sinds 1 mei 2018 worden beide aspecten geregeld door één wet, zijnde Boek XX “Insolventie van de ondernemingen” van het Wetboek Economisch Recht.

De praktijk leert dat er ook nog een derde pijler bestaat. Ondernemingen in moeilijkheden opteren regelmatig voor de ontbinding en vereffening, conform de procedures voorzien in de vennootschapswetgeving (deficitaire vereffening). Indien de vereffening plaats vindt zonder de vennootschapsrechtelijke ontbindingsprocedure te volgen, is sprake van een feitelijke vereffening.

Ons kantoor heeft een uitgesproken ervaring in het insolventierecht, waarbij vaak (maar niet uitsluitend) wordt opgetreden voor schuldeisers van ondernemingen in moeilijkheden.

Vanuit die praktijk beschikken wij ook over een grondige kennis van het zekerheidsrecht (pandwet, hypotheekwet, wet financiële zekerheden, persoonlijke zekerheden enz.).

Door onze doorgedreven kennis van de materie en van de gevoeligheden die spelen bij de verschillende stakeholders en onze ruime praktijkervaring, zijn wij ook goede adviseurs en begeleiders van ondernemingen in moeilijkheden. Onze kennis van het vennootschapsrecht en van de valkuilen die dreigen voor bestuurders van ondernemingen in moeilijkheden (aansprakelijkheid) vormt daarbij een meerwaarde.

CONTACTPERSONEN

KOEN BALUWE

Advocaat

MIEKE VANSTEENKISTE

Advocaat