Hoog tijd om uw betalingstermijnen na te kijken.

De wijzigingen in de wet betalingsachterstand zijn vanaf 1 februari 2022 van kracht.

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties bevat de regelgeving (naar Belgisch recht) voor ondernemingen (B2B) die geconfronteerd worden met wanbetaling.

In de zomer van 2021 werden een aantal wijzigingen aan deze wet gestemd, ter bescherming van de schuldeisers. Deze wijzigingen treden op 1 februari 2022 in werking.

Maximale betalingstermijn

Indien partijen geen betalingstermijn overeenkomen, geldt de wettelijke betalingstermijn van dertig kalenderdagen. Dit verandert niet.

De mogelijkheid om een betalingstermijn overeen te komen die langer dan zestig kalenderdagen bedraagt, wordt echter uitgesloten en dit ongeacht de grootte van de betrokken ondernemingen.

Een betalingstermijn van meer dan zestig kalenderdagen voorzien in uw contract is bijgevolg nutteloos. In dergelijk geval zal de wettelijke betalingstermijn van dertig kalenderdagen van toepassing zijn en zijn er, bij het verstrijken van deze termijn, automatisch nalatigheidsintresten en een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd.

Ook de achterpoortjes om de betalingstermijn te verlengen, worden gesloten

De betalingstermijn gaat in op datum van de ontvangst van de factuur of op datum van de ontvangst van de goederen of diensten, indien dit later is.

In de nieuwe wettekst is voorzien dat de datum van ontvangst van de factuur niet contractueel kan worden vastgelegd en dat de controle- en verificatietermijn van de goederen of diensten deel uitmaakt van de betalingstermijn.

Het zal dus niet langer mogelijk zijn om, onrechtstreeks, via het contractueel bepalen van een datum voor ontvangst van de factuur of via het invoeren van een controle- en verificatietermijn van de goederen of diensten, een langere betalingstermijn dan de maximale termijn van zestig kalenderdagen te bedingen.

De schuldenaar (in casu de klant) moet overigens uiterlijk op het moment van ontvangst van de goederen en/of diensten alle informatie meedelen aan de schuldeiser zodat de factuur kan worden opgemaakt.

Automatisch intresten en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd

Bij laattijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest (8% voor het eerste semester van 2022) en met een forfaitaire vergoeding voor de invorderingskosten.

Dit was reeds zo, maar in de nieuwe wet verduidelijkt de wetgever dat dit automatisch het geval is en dit niet louter beschouwd moet worden als een ‘recht’ in hoofde van de schuldeiser. De achterliggende reden is opnieuw het inbouwen van een bijkomende bescherming voor de schuldeiser.

Uitzonderingen

Het is mogelijk dat in bepaalde sectoren afwijkende wetgeving van toepassing is. De wet voorziet dat bij Koninklijk Besluit voor bepaalde sectoren een langere betalingstermijn dan zestig kalenderdagen toegestaan kan worden.

Ook strengere specifieke wetgeving mag niet over het hoofd gezien worden. Zo moet bv. voor de landbouw- en voedselvoorzieningssector rekening gehouden worden met het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht dat specifieke regels bevat omtrent de maximale betalingstermijnen (zie hierover ook onze eerdere nieuwsbrief: Verkoopcontracten in de landbouw- en voedingsketen strenger gereglementeerd).

Meer info: Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

CONTACTPERSOON

SANDRINE DOISE

Advocaat