ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Bij niet-betaling van een verschuldigd bedrag op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 12% per jaar verschuldigd en wordt het nog openstaande saldo verhoogd met 12%, met een minimum van € 250,00, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt.

2. Alle overeenkomsten met de cliënt maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de cliënt zijn verbintenissen uit hoofde van één overeenkomst niet nakomt, kan de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als alle andere lopende overeenkomsten worden geschorst.

3. Op alle overeenkomsten tussen de advocaat en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de Belgische rechtbanken zijn bevoegd, meer bepaald deze van de maatschappelijke zetel van de dienstverstrekker (de bv D2 Law, respectievelijk de bv Koen Baluwé).

4. De advocaat is voor zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd. De cliënt aanvaardt dat deze verzekering voldoende is en aanvaardt dat de aansprakelijkheid van de advocaat in geval van dekking wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden ook, de schade niet dekt, is de aansprakelijkheid van de advocaat in elk geval beperkt tot het in het betrokken dossier aangerekende ereloon, met een maximum van € 25 000,00. Alle vorderingen lastens de advocaat verjaren één jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan.

5. Huidige algemene voorwaarden zijn bedongen ten voordele van alle partijen bij de groeperingsovereenkomst De Bock & Baluwé en alle advocaten op wie deze groepering of de partijen bij deze groeperingsovereenkomst een beroep doen voor de uitvoering van de opdracht van de cliënt.